Smlouva o krátkodobém podnájmu

Smluvní strany:

 • nájemce White Studio s.r.o.

IČ:                    08938725

se sídlem:        Pod Haldou 744/5, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun

společnost zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 327844

č. účtu             ……………………………

(dále jen „Společnost“)

a

 • podnájemce:

……………..

dat. nar. / IČ ………………

bytem / sídlem …………………..

(dále jen „Podnájemce“)

(Společnost a Podnájemce dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o podnájmu nebytového prostoru – ateliéru (dále jen „Smlouva“) dle § 2215 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Preambule

 1. Nájemce je oprávněným nájemce prostorů sálu ……. v budově č.p. , která se nachází na pozemku parc. č.  XXX, zastavěná plocha a nádvoří o výměře XXXXX m2 zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ, pro katastrální území Beroun, obec Beroun (dále jen „Studio“)

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Předmětem podnájmu dle této smlouvy je krátkodobý pronájem Studia za účelem ………………………….

Vybavení Studia tvoří nábytek, rekvizity, osvětlovací technika. Pokud si to Smluvní strany ujednají, jsou Podnájemci za sjednanou cenu k dispozici také šaty.

 1. Nájemce prohlašuje, že je oprávněným nájemcem Studia na základě nájemní smlouvy ze dne ______ uzavřené s majitelem Studia a že splnil veškeré podmínky pro realizaci podnájemního vztahu.

Článek 2

Předmět podnájmu

 1. Na základě této smlouvy Nájemce přenechává Podnájemci do krátkodobého užívání Studio a Podnájemce si Studio za níže uvedených podmínek přebírá, a to na dobu:

začátek podnájmu:     _____________ v 9:00 hodin

konec podnájmu:        _____________ v 18:00 hodin

Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci o automatickém prodloužení nájmu
dle § 2230 občanského zákoníku.

 1. Podnájemce Studio přebírá a zavazuje se za něj platit Nájemci sjednané nájemné.
 2. Podnájemce je oprávněn a zároveň povinen Studio užívat výhradně ke sjednanému účelu.
 3. Podnájemce se před uzavřením této Smlouvy seznámil se stavem Studia a jeho vybavením a prohlašuje, že Studio nevykazuje žádné závady a je plně způsobilé k užívání dle sjednaného účelu.

Článek 3

Nájemné a plnění spojená s užíváním Studia

 1. Smluvní strany si ujednaly nájemné ve výši ……………. Kč s DPH (dále jen „Nájemné“) za celou dobu podnájmu. Součástí nájemného jsou i poplatky za služby (elektrická energie, vodné a stočné, náklady na vytápění).
 2. Nájemné se hradí bezhotovostně předem na účet, a to převodem na účet Společnosti. Podnájemce zavazuje uhradit Nájemné do 7 dní od podpisu této smlouvy na základě faktury vystavené Společností.
 3. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že pokud nebude Nájemné uhrazeno v celé výši řádně a včas, má Společnost právo od této Smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Podnájemci.

 Článek 4

Práva a povinnosti Smluvních stran

 1. Společnost se zavazuje předat Podnájemci Studio k užívání ve stavu způsobilém k užívání dle sjednaného účelu.
 2. Podnájemce je povinen užívat Studio a jeho vybavení jako řádný hospodář, zejména je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní a protipožární předpisy. V prostorách Studia je zakázána neodborná manipulace s otevřeným ohněm nebo zábavní pyrotechnikou bez předchozího výslovného povolení Společnosti.
 3. Podnájemce je povinen užívat Studio tak, aby v důsledku užívání nevznikla na Studiu ani jeho vybavení škoda. Pokud podnájemce na Studiu, jeho vybavení nebo příslušenství způsobí jakoukoliv škodu, je povinen o tom Společnost bez zbytečného odkladu vyrozumět a škodu odstranit na své náklady uvedením v předešlý stav nebo po dohodě se Společností škodu nahradit v penězích. Pokud Podnájemce škodu bez zbytečného odkladu neodstraní, nebo nezajistí její odstranění, je Společnost oprávněna zajistit odstranění škody na náklady Podnájemce.
 4. Podnájemce je povinen Společnosti bez zbytečného odkladu nahlásit vznik potřeby oprav ve Studiu, na jeho vybavení nebo na zařízení umístěném ve Studiu a umožnit provedení opravy, bude-li nutné opravu provést bezodkladně.
 5. Podnájemce není oprávněn provádět na Studiu, jeho vybavení nebo v něm umístěných zařízeních změny nebo úpravy, zejména je zakázáno do podlahy, stěn, oken a dveří zatloukat hřebíky, vrtat nebo je jiným způsobem narušovat nebo nešetrným přesouvat nábytek.
 6. Podnájemce je povinen nejpozději při skončení podnájmu předat Společnosti Studio uklizené a ve stavu, v jakém jej Podnájemce přebíral. Pokud se i po skončení podnájmu budou ve Studiu nacházet věci Podnájemce, je Společnost oprávněna vyklidit Studio na náklady Podnájemce a vyzvat jej k převzetí věcí. Pokud si Podnájemce ani do 7 dnů od doručení výzvy předmětné věci nepřevezme, je Společnost oprávněna tyto věci zpeněžit a výsledek zpeněžení použít k úhradě nákladů na vyklizení Studia.
 7. V případě poškození nebo zašpinění Studia nebo jeho vybavení je Podnájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 000 Kč do 3 dní od doručení výzvy k jejímu zaplacení. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na právo Společnosti na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti podle tohoto odstavce. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
 8. Smluvní strany si mohou ujednat prodloužení doby nájmu Studia, pokud Studio není zamluveno třetí osobou. V případě prodloužení doby trvání nájmu činí sazba nájemného 1.500 Kč za každou hodinu užívání nad původně sjednanou dobu trvání nájmu.

 Článek 5

Ukončení Smlouvy

 1. Tato Smlouva zaniká:
  1. písemnou dohodou Smluvních stran,
  2. uplynutím doby trvání podnájmu, pokud nedojde k jejímu prodloužení,
  3. písemnou výpovědí Podnájemce bez výpovědní doby bez udání důvodu,
  4. skončením práva nájmu Společnosti ke Studiu,
  5. výpovědí Společnosti v případě porušení povinnosti Podnájemce dle článku 4 odst. 1, 2 nebo 5 Smlouvy s okamžitým účinkem,
  6. dalšími způsoby dle obecné závazných právních předpisů.
 2. V případě, že bude tato smlouva předčasně ukončena ještě před zahájením doby podnájmu, nebo v průběhu jejího trvání z důvodu porušení povinností Podnájemce, je Podnájemce povinen uhradit poplatek za předčasné ukončení smlouvy ve formě storno poplatku:
 3. ve výši 50 % ze sjednaného Nájemného, pokud bylo předčasné ukončení doručeno déle než 48 hodin před zahájením podnájmu dle Smlouvy;
 4. ve výši 100 % ze sjednaného Nájemného, pokud bylo předčasné ukončení doručeno méně než 48 hodin před zahájením podnájmu dle Smlouvy, nebo v případě předčasného ukončení Smlouvy Společností z důvodu porušení povinností Podnájemce.

Po předčasném ukončení Smlouvy dle písm. a) Společnost převede zůstatek uhrazeného Nájemného sníženého o storno poplatek na bankovní účet Podnájemce, ze kterého byla provedena úhrada Nájemného, neujednaly-li si Smluvní strany jinak.

 1. V případě, že Podnájemce nesplní povinnost předání Studia za podmínek dle článku 4 odst. 6. této Smlouvy, a prodlení Podnájemce s předáním Studia bude delší než 1 hodina, je Podnájemce povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 000 Kč za každou hodinu prodlení + standardní sazbu za pronájem Studia ve výši 1.500 Kč za hodinu. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na nárok Společnosti na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení Podnájemce. Nároky existují vedle sebe, ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

 Článek 6

Závěrečná ujednání

 1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.
 2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze Smluvních stran po uzavření této smlouvy obdrží jeden stejnopis.
 3. Právní vztahy mezi Smluvními stranami založené touto Smlouvou, s touto Smlouvou související a od této Smlouvy odvozené se řídí právním řádem České republiky, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
 4. Pro případ sporů Smluvních stran vzešlých z této Smlouvy nebo souvisejících s touto Smlouvou bylo ujednáno, že veškeré takové spory budou rozhodovány soudy České republiky.
 5. Smluvní strany prohlašují, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a že jakákoliv změna okolností nezakládá žádné ze smluvních stran právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku. Smluvní strany se vzdávají jakéhokoliv práva na zrušení této smlouvy a navrácení do původního stavu, pokud by byla vzájemná plnění dle této smlouvy v hrubém nepoměru, a výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1793 až 1795 občanského zákoníku.
 6. Podnájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Společnosti jakoukoli pohledávku či jiné právo z této Smlouvy nebo s ní související (i) postoupit na třetí stranu, (ii) dát do zástavy třetí straně, ani (iii) učinit předmětem zajišťovacího převodu práva.

V ……………. dne ………………                             V ……………. dne ………………

______________________                                       ______________________

______, jednatel                                                         ______, Podnájemce