Závazné obchodní podmínky White studio s.r.o.

I. Kdo jsme a co děláme

 1. Pronajímatelem je společnost White studio s.r.o., IČ: 08938725, DIČ: CZ08938725, se sídlem Beroun, Pod Haldou 744/5, PSČ 2666 01, která provozuje tento web whitecastlestudio.cz (dále jen „Web“), a poskytuje krátkodobý podnájem ateliéru a související služby (dále jen „Pronájem“).
 2. Na této stránce můžete provést závaznou rezervaci a může dojít k uzavření smlouvy o krátkodobém podnájmu nebytového prostoru – sálu na adrese Beroun, Havlíčkova 127, PSČ 266 01, včetně líčírny, šatny a toalety (dále jen „Studio“) na předem smluvenou dobu.
 3. Cílem tohoto dokumentu, obchodních podmínek, je ukázat vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti. Kromě toho se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména občanským zákoníkem.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou v češtině a řídí se českým právním řádem. Pro případné spory jsou příslušné české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy si hradíte sami, tyto náklady se neliší od základní sazby.

II. Krátkodobý podnájem Studia

 Informace o Studiu

 1. Studio je fotografický ateliér, ve kterém je umístěn nábytek a rekvizity, které je po předchozí domluvě možné využít při fotografování. Využití 2x zábleskových světel v Bowens v ceně podnájmu.
 2. Zákazník tímto bere na vědomí, že zodpovídá za škody vzniklé při Pronájmu a při užívání Studia. Studio se musí předat v původním stavu do konce smluvené doby Pronájmu.
 3. Studio je k dispozici pouze v časech uvedených na Webu a jen pokud není pro daný čas již rezervováno jiným zákazníkem. Rozpis dostupnosti Studia je informativního charakteru – nejsme povinni uzavřít smlouvu o podnájmu (nepoužijeme ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku).
 • Jak probíhá objednávka?
 1. Studio si můžete závazně zarezervovat na Webu prostřednictvím rezervačního kalendáře, který obsahuje zejména informace o dostupnosti Studia. Na základě těchto informací vytvoříte rezervaci (dále jen „Rezervace“).
 2. Poté, co obdržíme Rezervaci, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu–smlouvu jsme uzavřeli okamžikem doručení potvrzení Rezervace na Vámi uvedený e-mail. Pokud bude charakter Rezervace neobvyklý (např. nestandardně dlouhá doba trvání Pronájmu), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Rezervace. V takovém případě bude smlouva uzavřena, až obdržíme potvrzení této Rezervace.
 3. Po potvrzení Rezervace a uhrazení rezervace se na Vás budeme těšit ve sjednaný čas.
 4. Zrušení do 48h  před pronájmem za  50% fakturované částky – storno poplatek, méně než  48h před pronájmem 100% fakturované částky –  storno poplatek.

III. Platební podmínky

Níže si můžete přečíst, jaké možnosti placení u nás máte.

 1. Nájemné za Pronájem Studia činí 3000 Kč/h, 2 hodiny 2700 Kč/h, 3-12 hodin 2400 Kč/h (ceny jsou uvedeny včetně DPH) a vypočte se vynásobením sjednané sazby a počtem hodin trvání Pronájmu (dále jen „Nájemné“). Součástí Nájemného jsou i poplatky za služby (elektrická energie, vodné a stočné, náklady na vytápění).
 2. Nájemné můžete uhradit:
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím online platební brány GoPay;
 • kartou prostřednictvím online platební brány GoPay;
 1. V případě bezhotovostní platby je cena zaplacena okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.
 2. Tímto si výslovně sjednáváme, že pokud nebude Nájemné uhrazeno v celé výši řádně a včas, máme jako pronajímatel právo od uzavřené smlouvy o Pronájmu odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení.
 3. Pro každou platbu vám vystavíme po uhrazení ceny daňový doklad. Ten bude splňovat požadavky právních předpisů. Splatnost bude 1 dnů od jeho vystavení v.pdf na vaši
  e-mailovou adresu.
 4. Jsme plátci DPH, ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 5. V případě prodloužení doby trvání podnájmu Studia se uplatní sazba 1.500 Kč za každou hodinu užívání nad původně sjednanou dobu trvání Pronájmu.

IV. Odstoupení od smlouvy

Pokud jste spotřebitel, podívejte se na práva, která vám české zákony jako spotřebiteli přináší. Asi tušíte, že pokud uzavíráte smlouvu na internetu, máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní.

 1. Tento článek se uplatní jen v případě, že objednáváte jako spotřebitel, tedy člověk uzavírající smlouvu o Pronájmu Studia mimo rámec své podnikatelské činnosti.
 2. Podle občanského zákoníku máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů.
 3. Pokud byste se rozhodli odstoupit od smlouvy, zašlete nám prosím e-mail na adresu info@whitecastlestudio.cz . Do nadpisu e-mailu napište „Odstoupení od smlouvy“.
 4. Berte na vědomí, že pro případ odstoupení od smlouvy nebo předčasného ukončení smlouvy je sjednáno odstupné:
 • ve výši 50 % z ceny Nájemného v případě doručení odstoupení od smlouvy více než 48 hodin před zahájením Pronájmu;
 • ve výši 100 % z ceny Nájemného v případě doručení odstoupení od smlouvy méně než 48 hodin před zahájením Pronájmu, nebo v případě předčasného ukončení smlouvy z naší strany z důvodu porušení povinností dle čl. V těchto podmínek.
 1. Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátíme částku odpovídající Nájemnému poníženému o odstupné za předčasné ukončení smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme platbu od vás přijali.
 2. Podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: coi.cz). Řízení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnil své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr/.

V. Práva a povinnosti v souvislosti s užíváním Studia a další ujednání

 1. Přestože chceme, abyste si Studio k Vaší spokojenosti, je zde pár věcí, které ve Studiu provozovat nemůžete. Ve Studiu je zakázáno:
 • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm,
 • fotit nebo natáčet materiál pornografického charakteru,
 • přenášet nebo posouvat nábytek bez našeho předchozího souhlasu,
 • pohazovat odpadky mimo k tomu určené nádoby,
 • pohybovat se ve Studiu ve znečištěné obuvi,
 • používat dekorace znečišťující interiér Studia nebo rekvizity,
 • provádět jakékoliv změny či úpravy Studia, zatloukat nebo vrtat předměty do zdí
 1. V případě porušení některého z uvedených zákazů si vyhrazujeme právo s okamžitou platností ukončit sjednaný Pronájem Studia a to bez nároku na náhradu Nájemného.
 2. Převzetím Studia se zavazujete dodržovat veškeré bezpečnostní a protipožární předpisy a zavazujete se užívat Studio a jeho vybavení tak, abyste předcházeli vzniku škody.
 3. Rozumíme tomu, že se může stát nehoda. Berte prosím na vědomí, že v případě vzniku škody nebo potřeby odvrácení hrozící škody nás o tom musíte neprodleně informovat. Vznikne-li ve Studiu škoda, máte povinnost k její náhradě. Za škodu vzniklou na předmětech vnesených do Studia máte odpovědnost.
 4. V případě poškození nebo zašpinění Studia nebo jeho vybavení jste povinni zaplatit smluvní pokutu ve výši 000 Kč do 3 dní od doručení výzvy k jejímu zaplacení. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na naše právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti podle tohoto odstavce. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Berte prosím na vědomí, že přebíráte veškerou odpovědnost za životy a zdraví osob nacházejících se ve Studiu po dobu vašeho užívání.
 6. Berte prosím na vědomí, že máte povinnost umožnit nám vstup do prostor Studia, a to za účelem kontroly nebo nutné údržby.
 7. Při skončení Pronájmu máte povinnost uvést Studio do stejné podoby, v jaké jste jej přebírali. Pokud se i po skončení Pronájmu budou ve Studiu nacházet věci Vaše věci, jsme oprávněni je vyklidit ze Studia na vaše náklady a vyzveme vás k převzetí věcí. Pokud si ani do 7 dnů od doručení výzvy předmětné věci nepřevezmete, jsme oprávněni tyto věci zpeněžit a výsledek zpeněžení použít k úhradě nákladů na vyklizení Studia.
 8. Pokud nesplníte povinnost předání Studia za podmínek včas a řádně vyklizené a prodlení s předáním Studia bude delší než 1 hodina, jste povinni zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou hodinu prodlení + standardní sazbu za pronájem Studia ve výši 1.500 Kč za hodinu. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na náš nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku Vašeho prodlení. Nároky existují vedle sebe, ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
 9. Pro případ jakýchkoliv sporů vzešlých z uzavřené podnájemní smlouvy nebo s ní souvisejících budou veškeré spory rozhodovány soudy České republiky. Smluvní vztah se řídí právem České republiky.

VI. Informace o zpracování osobních údajů

V rámci naší činnosti zpracováváme vaše osobní údaje v postavení správce osobních údajů, přičemž při takovém zpracování budeme postupovat zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

 1. Zpracování Vašich osobních údajů provádíme při jednání o uzavření a plnění na základě smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů nutných pro identifikaci smluvních stran, stanovení předmětu smluvního vztahu a umožnění plnění ze smlouvy.
 2. Toto zpracování se týká zejména těchto osobních údajů:
 • jméno a příjmení,
 • adresa
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa
 • informace o bankovním spojení
 1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, a dále zejména z důvodu plnění zákonem stanovených povinností souvisejících s evidencí účetních dokladů. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 3. Elektronické kontakty, které od vás získáme v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, můžeme využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se stejného nebo obdobného zboží nebo služeb, a to až do doby, kdy s takovým zpracováním vyjádříte nesouhlas. Takový postup umožňuje ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše osobní údaje budeme pro tyto účely zpracovávat po dobu 3 let od uzavření smlouvy nebo jednání o ní.
 4. V rámci své činnosti využíváme služeb třetích stran, které na základě zpracovatelské smlouvy pověřujeme zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o tyto společnosti:
 • provozovatelé platebních bran
 • poskytovatelé telekomunikačních služeb
 • poskytovatelé mailingových služeb
 • poskytovatelé analytického a mailingového softwaru
 1. Na našich webových stránkách zpracováváme soubory cookies. Cookies jsou malé soubory obsahující specifické údaje, které nám a zadavatelům obchodních sdělení zobrazovaných na našem webu slouží k rozpoznání vašeho počítače při komunikaci s naším serverem  a k následnému využití některých funkcí tohoto serveru. Tyto soubory jsou ukládány na váš pevný disk prostřednictvím webového prohlížeče.
 2. Soubory cookies zpracováváme za účely:
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek
 • cílení reklamy
 1. Cookies jsou zpracovány na základě našeho oprávněného zájmu, tedy z důvodu dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@whitecastlestudio.cz. Vznesená námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Bude-li vznesena námitka proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně na výše uvedené kontaktní adrese info@whitecastlestudio.cz.

 1. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, nejdéle však 13 měsíců od jejich posledního využití.
 2. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů vám Nařízení garantuje následující práva:
 3. Máte právo na přístup k osobním údajům, v rámci kterého můžete požadovat informaci o:

–    účelu zpracování,

–    kategoriích dotčených osobních údajů,

–    příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů,

–    plánované době uložení osobních údajů,

–    veškerých dostupných informacích o zdrojích osobních údajů, pokud nebyly tyto získány přímo od vás,

–    skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování

–    požadovat kopii osobních údajů – tato vám může být poskytnuta pouze v případě, kdy by tím nebyla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 1. Máte právo na opravu a doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 2. Máte právo na výmaz. Výmaz provedeme, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů.
 3. Máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů.
 4. Máte právo na přenositelnost osobních údajů.
 5. Máte právo vznést námitku proti zpracování prováděnému na základě našeho oprávněného zájmu nebo za účelem přímého marketingu.
 6. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.

V Praze, dne 5.9.2020